Aktuálne oznamy

 

Materská škola, Mládežnícka 2 Košice- Šaca je poberateľom 2% z daní.
 

 

 

Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca

 

 

Vážení rodičia

 

V zmysle §59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov je podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

do MŠ Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca

na školský rok 2018/2019 stanovené na termín

od 09.05.2018 do 10.05.2018

 

v čase od 8.00- 12.00 hod.- 13.00- 16.00 hod.- streda 09.05.2018

                        od 8.00- 11.30 hod. - 12.00-14.00 hod.- štvrtok 10.05.2018

v priestoroch MŠ.

 

Miestnosť, kde bude prebiehať zápis, bude viditeľne označené v deň zápisu.

 

 

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019

 

a) deti, ktoré dovŕšili 5- ty rok veku

b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

d) deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

e) deti po dovŕšení 2- och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

 

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu §11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 

Tento formulár si môžete stiahnuť na www.mssaca.wbl.sk, alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j. od 09.05.2018 do 10.05.2018 u riaditeľky MŠ.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne riaditeľke. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

 

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2018.

 

 

Mária Slivková

riaditeľka

                                                                                                 

Materská škola, Mládežnícka 2, Košice-Šaca  

                 

 

TOPlist
aktualizované: 10.04.2018 13:23:25