Aktuálne oznamy

 

Vážení rodičia,

Týmto by sme sa radi uchádzali o 2% vami zaplatenej dane. 

 

Zápis – prijímanie žiadosti na prijatia dieťaťa do MŠ na šk. r. 2017/2018

Termín zápisu:

02.05.2017 – 03.05.2017 a to nasledovne:

            02.05.2017                  od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 15.30 hod.

            03.05.2017                  od 13.00 – 16.50 hod.

Podmienky prijatia

a)      Prednostne budeme prijímať detí, ktoré dovŕšili 5.rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky /prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky./

V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonnom výnimočne, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

b)      Po splnení bodu a (budeme prijímať aj deti od 2 rokov nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

c)      Prijímaniu detí do MŠ prechádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt MŠ (zároveň upozorňujeme rodičov, aby lekár potvrdil, že dieťa bolo očkované).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém /žiadosti o prijatie dieťaťa predkladajte na uvedené MŠ, ktoré poskytujú tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa. /Miesto Košice zabezpečuje v zriaďovateľskej pôsobnosti v materských školách  zavedený diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spravidla do 15.apríla 2017 spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti od rodičov MŠ prijíma aj počas školského roka, pokiaľ sú voľné miesta, dieťa je prijaté.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť z webu – Tlačivá. Neúplnú žiadosť ako aj bez zdravotného stavu MŠ neprijíma.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľka vydá po usmernení zriaďovateľa. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka MŠ.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky od riaditeľ ZŠ  a CPPPaP predloží rodič riaditeľke MŠ.

Východiská:

1.      Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.      Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a č. 308/2009 ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008.

                                                                                                            Mária Slivková,

                                                                                    riaditeľka MŠ

 

                                                                                                 

Materská škola, Mládežnícka 2, Košice-Šaca  

                 

 

TOPlist
aktualizováno: 28.04.2017 07:45:47